Voorwaarden

Onze kleine lettertjes delen we graag met je.

Algemene Voorwaarden DK Service B.V.

Besloten vennootschap DK Service B.V. (hierna: DK Service) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90309855 en is gevestigd aan Molenlaan 30 Gebouw DG6 (1422ZA) te Uithoorn.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Klant tot het leveren van Voertuigen en/of verrichten van Werkzaamheden en/of Diensten door DK Service.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Diensten: Het in bewaring nemen van Voertuigen die toebehoren aan Klant.
 6. DK Service: de bewaarnemer van Diensten, de aanbieder van Voertuigen en/of de aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren.
 7. Klant: de Consument of het Bedrijf dat DK Service heeft aangesteld, projecten aan DK Service heeft verleend voor Diensten die door DK Service worden uitgevoerd, of waaraan DK Service een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Klant en DK Service, alsmede voorstellen van DK Service voor Diensten die door DK Service aan Klant worden verstrekt en die door Klant worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door DK Service waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen. Tevens de Overeenkomst waarbij DK Service zich jegens Klant verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de Klant te betalen prijs in geld, waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 9. Voertuig: Het Voertuig die door DK Service wordt aangeboden, in bewaring wordt gegeven en/of wordt gerepareerd of onderhouden.
 10. Werkzaamheden: De werkzaamheden die DK Service aanbiedt zijn alle werkzaamheden in de ruimste zin van het woord binnen het repareren en onderhouden van Voertuigen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van DK Service, elke Overeenkomst tussen DK Service en Klant en op elke Dienst, elk Werk en elk Voertuig die door DK Service wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal DK Service aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met DK Service is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Klant.
 5. De algemene voorwaarden van Klant zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval DK Service niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door DK Service gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. DK Service is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft DK Service het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Klant om een voor DK Service gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten, Werkzaamheden en Voertuigen. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van DK Service zijn in beginsel indicatief en geven Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod c.q. Overeenkomst van DK Service heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan DK Service te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. DK Service heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. DK Service is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.
 4. Elke Overeenkomst die met DK Service wordt aangegaan of een project dat door Klant aan DK Service wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met DK Service is verbonden.
 5. Het herroepingsrecht van Klant zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Klant zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij DK Service met toestemming van Klant reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Klant ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Klanten wordt aangegaan, is elke Klant afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.                                                                               

Artikel 5 – Duur van Diensten en Werkzaamheden

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die DK Service van Klant verkrijgt.
 2. Zowel Klant als DK Service kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Klant.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Klant onverlet voor zover DK Service ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Klant dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Klant het volledige bedrag uit de Overeenkomst/het Aanbod verschuldigd van DK Service. Indien er sprake is van een (uur)tarief op basis van nacalculatie zal Klant de uren voldoen die DK Service heeft gemaakt. De urenspecificatie van DK Service is hierin leidend.
 5. Zowel Klant als DK Service kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is DK Service nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 6. DK Service kan bij een langere duur van de werkzaamheden een voorschot vragen. Welke ook di

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. DK Service zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. DK Service staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan DK Service de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de Overeenkomst. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Klant. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten en Werkzaamheden in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Klant verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door DK Service aangeboden Diensten en Werkzaamheden en de prijzen zijn gebaseerd. DK Service heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is DK Service niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten en/of Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor DK Service, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. DK Service is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten en/of Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt DK Service Klant tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Overeenkomst is gebaseerd op de door Klant verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is DK Service aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten en/of Werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door DK Service of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, sprake is van vertraging heeft DK Service recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Klant.

Artikel 7 – Verplichtingen Klant

 1. Klant is verplicht alle door DK Service verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat DK Service niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Klant.
 2. DK Service is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Klant te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is DK Service verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door DK Service voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. DK Service kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is DK Service gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Klant. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Klant dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan DK Service.

Artikel 8 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Klant nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Klant te komen, is Klant verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. DK Service is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Klant verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van DK Service, DK Service een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Klant.

Artikel 9 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. DK Service voert de Overeenkomst uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden kunnen achteraf worden berekend aan de hand van de door DK Service opgestelde urenregistratie (nacalculatie).
 3. Klant is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Klant door DK Service ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Partijen kunnen overeenkomen dat Klant een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Klant het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 5. Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 6. DK Service is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Zoals ook de verhoogde prijzen van de leverancier in de tijd van afgeven offerte en afleveren auto. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst, deze betreffen alleen de arbeidsuren.
 7. Klant dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van DK Service.
 8. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Klant wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Klant uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 – Incassobeleid

 1. Wanneer Klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Klant zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Klant zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal DK Service zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien DK Service meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Klant.

Artikel 11 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

 1. DK Service gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal DK Service de betrokkene hierover informeren.
 2. Klant is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van DK Service verwerkt worden. Klant staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Klant DK Service tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien DK Service op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

 1. DK Service heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor DK Service gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. DK Service is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Klant in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Klant schriftelijk worden bevestigd.
 3. DK Service is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Klant voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Klant verplicht om DK Service te vergoeden voor elk financieel verlies dat DK Service lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Klant.

Artikel 13 – Overmacht

 1. DK Service is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van DK Service wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van DK Service, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant of diens derden aan DK Service zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van DK Service of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van DK Service buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Klant worden betaald. DK Service is niet verplicht om Klant te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 14 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van DK Service alleen geacht te bestaan indien DK Service dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van DK Service, is DK Service uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Klant DK Service binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en DK Service deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat DK Service in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door DK Service leidt tot aansprakelijkheid van DK Service, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Klant geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens DK Service. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. DK Service sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. DK Service is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Klant vrijwaart DK Service voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Klant aan een derde is geleverd en mede bestond uit door DK Service geleverde Diensten, tenzij Klant kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van DK Service.
 6. Enige door DK Service opgeleverde adviezen, op basis van door Klant onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van DK Service.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van DK Service is niet bindend en slechts adviserend van aard. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van DK Service opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Klant. Klant is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van DK Service. DK Service is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Klant een derde wordt ingeschakeld, is DK Service nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Klant ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Klant ingeschakelde derde in DK Service haar eigen advies.
 9. DK Service staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens DK Service verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 10. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van DK Service vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij DK Service binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van DK Service.
 11. DK Service is nimmer aansprakelijk voor schade aan een Voertuig wat het bedrag overstijgt wat maximaal door haar verzekeringsmaatschappij per gebeurtenis (of reeks van gebeurtenissen c.q. aanspraak/aanspraken) per jaar maximaal wordt uitgekeerd, doch slechts ten aanzien van directe schade (gevolgschade is uitgesloten). Klant dient zelf te beschikken over een adequate aansprakelijkheidsverzekering die schades dekt voor het Voertuig van Klant. Klant zal DK Service uitdrukkelijk vrijwaren van alle schade wat het betreffende bedrag dat wordt uitgekeerd door de verzekeringsmaatschappij van DK Service, overstijgt.

 

Artikel 15 – Geheimhouding

 1. DK Service en Klant verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Klant aan DK Service bekend gemaakt is en/of op andere wijze door DK Service is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door DK Service opgestelde rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Klant. Het is Klant uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht DK Service steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Klant verstrekt.
 3. Indien DK Service op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en DK Service zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is DK Service niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Klant geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door DK Service aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van DK Service vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Klant zal DK Service vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van DK Service is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen DK Service en Klant ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 16 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van DK Service waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij DK Service en worden niet overgedragen aan Klant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van DK Service worden overgedragen aan Klant, is DK Service gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Klant. Een dergelijke vergoeding dient door Klant te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Klant verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van DK Service rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DK Service. Indien Klant wijzigingen wenst aan te brengen in door DK Service opgeleverde zaken, dient DK Service expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Klant verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van DK Service rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
 6. DK Service is gerechtigd om na het uitvoeren van de opdracht foto’s te maken van het voertuig van Klant en/of de door Klant gemaakte foto’s van het opgeleverde te plaatsen op zijn website en/of social media kanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden, tenzij Klant hier uitdrukkelijk geen toestemming voor geeft.

Artikel 17 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan DK Service verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan DK Service zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Klant vrijwaart DK Service van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Klant vrijwaart DK Service voor alle aanspraken van Klant en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Klant, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Klant vrijwaart DK Service voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Klant, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Klant verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Klant jegens derde(n).
 5. Indien Klant elektronische bestanden, software of informatiedragers aan DK Service verstrekt, garandeert Klant dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18 – Klachten

 1. Indien Klant niet tevreden is over de service van DK Service of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden schriftelijk met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil DK Service de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. DK Service zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 21 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 19 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen DK Service en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. DK Service heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Klant hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen DK Service en Klant, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Deel II – Reparatie en onderhoud voertuig

In Deel II worden op Deel I aanvullende en/of van Deel I afwijkende bepalingen opgenomen. Indien in Deel II geen aanvullende c.q. afwijkende bepalingen zijn opgenomen ten opzichte van Deel I, dan wordt te dien aanzien naar de inhoud van Deel I verwezen. 

Artikel 20 – Uitvoering van de Werkzaamheden

 1. DK Service zal zich inspannen om de Werkzaamheden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat DK Service ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Klant beoogde doel.
 2. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is DK Service niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor DK Service, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Klant gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door Klant ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van Klant.
 3. DK Service is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 4. De omvang van de uitvoering van de Werkzaamheden strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. DK Service zal Klant informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.
 5. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Klant opgeschort worden, is Klant verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van DK Service. Bovendien is DK Service gerechtigd alle voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Klant (hieronder tevens verstaan gereserveerde uren).
 6. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is DK Service gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Klant direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de Overeenkomst is Klant verplicht alle uit deze hervatting voortvloeiende kosten van DK Service volledig te voldoen.
 7. Klant is verplicht ervoor zorg te dragen dat:
 • Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden tijdig en op de door DK Service gewenste wijze aan DK Service ter beschikking worden gesteld;
 • DK Service toegang krijgt tot het voertuig door middel van een sleutel.
 • Het voertuig leeg wordt geruimd alvorens aanvang wordt gemaakt met de Werkzaamheden. Bij gebreke hiervan dient Klant extra kosten te betalen.
 • Klant voorafgaand aan de Werkzaamheden het formulier invult en eventuele schades en bijzonderheden ten aanzien van het Voertuig vermeldt;
 • Klant beschikt over een adequate (inboedel en/of aansprakelijkheids)verzekering voor haar auto in verband met de Werkzaamheden die DK Service uitvoert aan de auto van Klant ten behoeve van Klant;
 • Zij eigenaar is van het betreffende Voertuig, dan wel beschikt over een volmacht om Werkzaamheden door DK Service te laten verrichten aan het Voertuig.

Artikel 21 – (Op)Levering Werkzaamheden

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door DK Service of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, heeft DK Service recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Klant dient DK Service schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Klant en kunnen door DK Service bij Klant in rekening worden gebracht.
 3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Klant goedkeuring dient te geven, is DK Service gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Klant zijn goedkeuring heeft gegeven. De uiterlijke termijn om goedkeuring te geven is 14 kalenderdagen. Indien Klant binnen deze termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt Klant geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het opgeleverde.
 4. DK Service spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
 5. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.
 6. Klant heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door DK Service gemaakte en/of (op)geleverde zaken.
 7. Indien DK Service te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Klant het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Klant geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
 8. Na oplevering is het werk voor risico van de Klant. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan worden toegerekend.
 9. DK Service is niet aansprakelijk voor gebreken die de Klant op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van DK Service.
 10. DK Service is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de Werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

Artikel 22 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor DK Service aansprakelijk is (gebleken), dient DK Service in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Klant bij herstel in plaats van schadevergoeding.
 2. In geval van maatvoering is DK Service niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het bestellen van verkeerde en/of fouten in materialen, het uitzetten van de gps en/of het doen van inmetingen. Klant dient een eindcontrole te verrichten en is verantwoordelijk voor deze eindcontrole.
 3. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Klant, komen de gevolgen voor rekening van Klant, tenzij DK Service zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten. Ook is DK Service niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk door Klant.
 4. Klant is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht door derden uitgevoerde Werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Klant voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Klant afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Klant.
 5. Klant is voorts zelf aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van schade aan de zaken, gereedschappen, machines, materialen en meer die DK Service in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bij Klant gebruikt en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie.
 6. DK Service is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 7. De werkzaamheden kunnen met zich meebrengen dat garanties van derden, waaronder begrepen fabrieksgaranties komen te vervallen. DK Service is niet aansprakelijk voor schade van Klant als gevolg van het verlies van enige garantieaanspraak bij derden.
 8. Klant is zelf aansprakelijk voor (vermeend) verlies en/of diefstal van zaken uit zijn/haar Voertuig, in geval van het doen uitvoeren van onderhoud en/of reparatie aan het Voertuig. Het word Klant uitdrukkelijk aanbevolen om geen (kostbare) bezittingen in de auto achter te laten.
 9. Indien DK Service onderhoud en/of reparaties uitvoert aan een Voertuig van Klant, dat door Klant gebruikt wordt als raceauto, is DK Service nimmer aansprakelijk voor (lichamelijk) schade ten gevolge van het racen met de desbetreffende auto na het verrichten van onderhoud en/of reparatie. Klant wordt geacht zelf te beschikken over een verzekering waarin dergelijke risico’s zijn ondervangen.
 10. Indien er sprake is van waardevermindering van het voertuig na schade herstel door DK Service, is DK Service hier nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk voor.

Deel III – Verkoop van Voertuigen

In Deel III worden op Deel I aanvullende en/of van Deel I afwijkende bepalingen opgenomen. Indien in Deel III geen aanvullende c.q. afwijkende bepalingen zijn opgenomen ten opzichte van Deel I, dan wordt te dien aanzien naar de inhoud van Deel I verwezen. 

Artikel 23 – Het aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Voertuig met bijbehorende prijzen. De prijs van een aangeboden Voertuig is inclusief de niet-vermijdbare kosten. De vermijdbare kosten worden apart vermeld, in ieder geval zodra de Overeenkomst tot stand komt. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen DK Service niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). DK Service kan niet garanderen dat de kleuren in vooraf getoonde afbeeldingen exact overeenkomen met de echte kleuren van het Voertuig.
 2. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van DK Service zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.
 4. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van DK Service heeft aanvaard door het betreffende Voertuig te betalen.
 5. DK Service is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.
 6. Bij totstandkoming van de Overeenkomst verplichten partijen zich de nodige maatregelen te treffen met het oog op het te verkrijgen vrijwaringsbewijs. Het Voertuig wordt enkel aan Klant verstrekt, indien Klant het vrijwaringsbewijs aan DK Service heeft overhandigd tenzij anders overeengekomen.

Artikel 24 – Proefrit

 1. Indien overeengekomen kan Klant een proefrit maken in een door hem uitgekozen auto onder de voorwaarden van de proefritovereenkomst.
 2. Klant is verplicht de proefritauto uitsluitend te gebruiken voor de proefrit en dient zorgvuldig met het Voertuig om te gaan.
 3. De proefritauto wordt voorafgaand aan de proefrit gecontroleerd en geïnspecteerd op beschadigingen en (eventuele) gebreken. Klant is verantwoordelijk voor alle schade die aan de proefritauto ontstaat gedurende de proefrit.
 4. Het is Klant verboden om de proefritauto, welke over een handelaarskenteken beschikt, te parkeren op de openbare weg en/of op een parkeerplaats.

Artikel 25 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. DK Service zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft DK Service het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden. Eventuele onderhouds- of reparatiewerkzaamheden, al dan niet op verzoek van Klant, worden te allen tijde door derden uitgevoerd tenzij anders overeengekomen. DK Service is niet aansprakelijk voor het handelen van deze derden en kan van Klant verlangen dat hiervoor een aparte onderhouds- of reparatieovereenkomst wordt gesloten (met de betreffende derde).
 3. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DK Service aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan DK Service worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DK Service zijn verstrekt, heeft DK Service het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is DK Service niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van de Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor DK Service, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. DK Service kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Klant, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. DK Service is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat DK Service is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor DK Service bekend was.
 7. Klant vrijwaart DK Service voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar zijn.

Artikel 26 – Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van het Voertuig of de door DK Service verleende diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door DK Service of er door andere omstandigheden buiten de macht van DK Service enige vertraging ontstaat, heeft DK Service recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Klant dient DK Service schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Klant heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Indien geen termijn voor levering is overeengekomen, bedraagt deze termijn 30 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst. Indien deze vermoedelijke leveringstermijn wordt overschreden, zonder dat een nieuwe leverdatum is afgesproken, dient Klant DK Service eerst in gebreke te stellen en hem een nadere termijn te geven van 30 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen alvorens DK Service in verzuim is.
 3. Klant is verplicht het Voertuig af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking wordt gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen wordt aangeboden.
 4. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is DK Service gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Klant. Indien Klant onderhoud aan het Voertuig wenst uit te laten voeren en voor zover dit onderhoud niet voor rekening van DK Service dient te komen, waardoor DK Service stallingskosten moet maken, is Klant verplicht de kosten van het onderhoud aan DK Service te vergoeden.
 5. Oplevering van het Voertuig geschiedt in beginsel op de door DK Service opgegeven locatie, tenzij anders overeengekomen.
 6. Indien DK Service gegevens behoeft van Klant in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Klant alle gegevens nodig voor de uitvoering aan DK Service ter beschikking heeft gesteld.
 7. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. DK Service behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
 8. DK Service verbindt zich jegens Klant om de te leveren zaken in behoorlijke staat op te leveren.
 9. Het aannemen van het Voertuig zonder op- of aanmerkingen op het door DK Service gehanteerde afleverbewijs geldt als bewijs dat het Voertuig in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 27 – Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Voertuigen die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Klant op het moment waarop de zaken zich niet langer in de macht van DK Service bevinden, en in de macht van Klant zijn verstrekt.

Artikel 28 – Prijzen

 1. Indien sprake is van een vaste prijs worden de prijzen van het aangeboden Voertuig tijdens de geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven of andere overheidsheffingen.
 2. Klant kan verplicht worden gesteld om een borg te voldoen voordat een eventuele leenauto en/of proefritauto ter beschikking wordt gesteld door DK Service.

Artikel 29 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door DK Service geleverde Voertuigen, blijven eigendom van DK Service totdat de Klant alle navolgende verplichtingen uit alle met DK Service gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Tot op het moment dat Klant aan al haar verplichtingen heeft voldaan en voordat de eigendom van het Voertuig aan Klant is overgedragen, is DK Service gehouden het Voertuig te verzekeren en de kosten hiervoor te voldoen. In geval dat Klant een Consument betreft, draagt DK Service tevens het risico op het beschadigd of vermist raken van het Voertuig tot het moment van eigendomsoverdracht en dient op zijn kosten eventueel onderhoud uit te laten voeren. Klant is als houder en berijder van het Voertuig aansprakelijk.
 3. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht DK Service zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 5. Voor het geval dat DK Service haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan DK Service of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DK Service zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 6. DK Service heeft het recht om de door Klant aangekochte Voertuig(en), onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van DK Service. Nadat Klant alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal DK Service zich inspannen om de aangekochte Voertuigen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Klant.
 7. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Voertuigen komen voor rekening en risico van Klant en zal op eerste verzoek aan DK Service worden vergoed door Klant.

Artikel 30 – Garantie

 1. DK Service staat er niet voor in dat tweedehandse voertuig c.q. occasion voldoet aan de Overeenkomst en/of de in het aanbod vermelde specificaties. Klant heeft een zelfstandige verplichting om voor het kopen van het Voertuig te onderzoeken of deze beantwoordt aan de Overeenkomst. DK Service geeft uitdrukkelijk geen garantie op tweedehandse Voertuigen, behoudens de voor Consumenten geldende conformiteit zoals vastgelegd in artikel 7:18 van het Burgerlijk Wetboek en de wettelijke garantie van 1 jaar.
 2. Alle door DK Service geleverde Voertuigen worden in beginsel inclusief Afleverpakket geleverd. Hieronder wordt tevens een garantie, uitsluitend, voor de maanden en- of kilometers, welke de leverancier van het voertuig / product geeft. Overeenkomst verstaan op het onderhoud van het Voertuig, tenzij anders overeengekomen. Indien geen Afleverpakket is overeengekomen, kan Klant behoudens uitzonderingen voortvloeiend uit de wet, uitdrukkelijk geen beroep doen op enige garantieverplichtingen van DK Service.
 3. Voordat het Voertuig aan Klant wordt overgedragen, maakt DK Service na controle in het kilometertellerstandregister een vermelding van de op dat moment aangegeven kilometerstand van de auto op de Overeenkomst. DK Service staat er voor in dat de op de Overeenkomst vermelde stand ‘logisch’ is, tenzij hij expliciet vermeldt dat deze ‘onlogisch’ is en Klant met deze vermelding uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. De kilometerstand op het moment van aflevering kan afwijken van die genoemd in de uitingen van DK Service. DK Service staat niet ervoor in dat de op de Overeenkomst of elders door haar vermelde kilometerstand juist is.
 4. Op eventueel los geleverde gebruikte onderdelen, alsmede audio- en telecommunicatieapparatuur, ramen en banden wordt geen garantie verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Defecten die zijn ontstaan buiten de EER, Europese Economische Ruimte, vallen niet onder de garantie op gebruikte Voertuigen, tenzij Klant aantoont dat de defecten niet zijn ontstaan door van de EER afwijkende omstandigheden (bijv. brandstof van mindere kwaliteit of minder goede wegen).
 5. Indien het Voertuig niet voldoen aan deze garanties, zal DK Service het Voertuig binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan naar keuze van DK Service, vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging, verbindt Klant zich reeds nu de vervangen zaak aan DK Service te retourneren en de eigendom aan DK Service te verschaffen.
 6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van DK Service, Klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.
 7. Uitgesloten van garanties zijn:
 • Aanbouw delen van de motor en het de-/monteren ervan
 • Pakking set aanbouw delen
 • De eerste beurt na 1000 km
 • Garagekosten
 • Arbeid
 • Leen/Huur auto
 • Motor in en uitbouwen
 • Oplevertermijnen

Artikel 31 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door DK Service leidt tot aansprakelijkheid van DK Service jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door DK Service in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van DK Service is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. DK Service is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Voertuigen is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. DK Service is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Voertuig. DK Service levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Klant nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Voertuigen ten gevolge van het gebruik of andere aan Klant te wijten oorzaken, is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, waterschade, diefstal, lakschade, hagelschade etc.).
 4. DK Service is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 5. DK Service is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. DK Service staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens DK Service verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van DK Service vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij DK Service binnen 6 maanden nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Klant vervallen in ieder geval binnen 6 maanden na het eindigen van de Overeenkomst.

Deel IV – Bruikleen Voertuig

In Deel IV worden op Deel I aanvullende en/of van Deel I afwijkende bepalingen opgenomen. Indien in Deel IV geen aanvullende c.q. afwijkende bepalingen zijn opgenomen ten opzichte van Deel I, dan wordt te dien aanzien naar de inhoud van Deel I verwezen. 

Artikel 32 – Duur van de Overeenkomst

De bruikleenperiode wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt van rechtswege op de overeengekomen datum en tijd.

Artikel 33 –  Verplichtingen Klant

 1. Klant dient het Voertuig bij de terbeschikkingstelling te inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of het Voertuig overeenstemt met de Overeenkomst. Klant wordt geacht het Voertuig onbeschadigd te hebben ontvangen, tenzij Klant op het moment van ontvangstneming van het Voertuig schriftelijk kenbare afwijkingen of defecten heeft aangegeven aan DK Service.
 2. Klant is verplicht te onderzoeken op welke wijze het Voertuig gebruikt dient te worden. DK Service is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het verkeerd gebruiken van het Voertuig door Klant. De bijgeleverde gebruiksinstructie is hierbij te allen tijde leidend.
 3. Alleen personen die in de Overeenkomst als bestuurder – eventueel tevens in de hoedanigheid van bruikleennemer – zijn aangeduid, mogen het Voertuig besturen, mits zij beschikken over de daartoe vereiste bevoegdheid en bekwaamheid (rijbewijs) en mits zij geestelijk en lichamelijk geschikt zijn om het Voertuig te besturen.
 4. Het is Klant verboden om het Voertuig uit te lenen aan derden of personen die niet als Bestuurder zijn aangemerkt. Slechts in een uitzonderlijk geval, en met expliciete en voorafgaande schriftelijke toestemming van DK Service, kan hiervan afgeweken worden.
 5. Klant is verplicht om zelf een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. DK Service kan van Klant verlangen om een bewijs (polisblad) van diens aansprakelijkheidsverzekering te tonen alvorens de Overeenkomst wordt aangegaan.
 6. Klant is gehouden haar medewerking op eerste verzoek te verlenen aan DK Service.
 7. Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het juist en zorgvuldig gebruiken van het Voertuig tijdens overeengekomen bruikleenperiode als ware het haar eigendom, overeenkomstig de gegeven gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Klant dient het Voertuig te allen tijde in goede staat te houden.
 8. Klant dient de door DK Service aangegeven voor het voertuig geschikte brandstof te tanken met, indien vereist, de door DK Service aangegeven vereiste toevoeging.
 9. Klant dient zich te onthouden van roken en drank- en drugsgebruik in het Voertuig.
 10. het Voertuig mag uitsluitend worden gebruikt op de openbare weg binnen Nederland. het Voertuig mag in ieder geval niet worden gebruikt voor: (i) rijlessen, (ii) motorsport doeleinden, (waaronder race-evenementen), (iii) voertuigtests of veiligheidstrainingen, (iv) commercieel personenvervoer, (v) verhuur aan anderen en (vi) het vervoer van brandbare, giftige of anderszins gevaarlijke stoffen.
 11. Bij het einde van de Overeenkomst is Klant verplicht om de het Voertuig in goede staat, schoongemaakt en met een volle brandstoftank te retourneren op de met DK Service overeengekomen locatie op de overeengekomen terugkomsttijd. Daarbij dient Klant alle bijbehorende bescheiden aan DK Service te retourneren. Klant is verplicht om alle aanwijzingen ten behoeve van een correcte inname van gehuurde van DK Service op te volgen.
 12. In het geval dat Klant haar voorgenoemde verplichting verzuimt, of weigert DK Service het Voertuig terug te geven c.q. bezit te verschaffen, is Klant aan DK Service het bedrag verschuldigd gelijk aan de door een onafhankelijke derde getaxeerde marktwaarde van het Voertuig. DK Service maakt daarbij ook aanspraak op de door haar gemaakte kosten voor de vergeefse poging het Voertuig terug te halen.
 13. Klant is verplicht eventuele boetes ten gevolge van en gedurende het gebruik van het Voertuig, zoals onder meer maar niet beperkt tot parkeer- en verkeersboetes aan DK Service te vergoeden. DK Service is derhalve gerechtigd eventuele boetes e.d. op Klant te verhalen.
 14. Klant is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan de feitelijke bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het Voertuig en toe te zien op de juiste nakoming daarvan.

Artikel 34 – Conditie van het leenvoertuig

1.Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 1 uur na levering schriftelijk aan DK Service te worden gemeld. Indien een dergelijk gebrek niet binnen deze termijn is gemeld bij DK Service, vervalt het recht op reclame ter zake van zichtbare gebreken.

 1. Onzichtbare gebreken zijnde gebreken die Klant bij grondige inspectie van de ontvangen zaken niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, dienen aanDK Service terstond na ontdekking van dat gebrek schriftelijk te worden gemeld. Indien niet terstond gereclameerd wordt ten aanzien van ontdekte onzichtbare gebreken, vervalt voor Klant het recht op reclame ter zake van die gebreken.
 2. Indien Klant haar reclamerecht gebruikt, zal zij het Voertuig en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan DK Service, gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijsmateriaal, opdat de betreffende vertegenwoordiger van DK Service terstond in de gelegenheid wordt gesteld de ingediende reclames te controleren.
 3. Klant heeft geen recht op reclame als er sprake is van geringe, in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen, zoals bijvoorbeeld een afwijking in kleur.
 4. DK Service zal, voor zover mogelijk, voor een vervangend voertuig zorgen. Alle bijkomende kosten in het kader van de vervanging komen voor rekening en risico van DK Service, tenzij aangetoond wordt dat het tekort is te wijten aan opzet of grove schuld zijdens Klant.
 5. Indien vervanging onmogelijk is, zal DK Service de overeengekomen prijs en/of borg aan Klant restitueren. Restitutie aan Klant worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 14 dagen na de inleverdatum. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

Artikel 35 – Schade

 1. Elke schade en ieder verlies dient terstond, doch uiterlijk binnen 1 uur aan DK Service gemeld te worden via het schadeformulier c.q. reparatieformulier op de Website. Indien overeengekomen, zorgt DK Service voor een verdere afhandeling van de schade.
 2. Klant dient het schadeformulier zo volledig mogelijk en binnen 24 uur na het ontstaan van de schade aan DK Service ter beschikking te stellen. Het schadeformulier is te raadplegen op de Website.
 3. Nadat Klant schade heeft gemeld door middel van het door DK Service verstrekte formulier, te vinden op de Website, dient Klant zich te onthouden van enig gebruik van het Voertuig totdat de door DK Service het Voertuig heeft hersteld dan wel heeft vervangen.
 4. In geval van voor Klant kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met het Voertuig toegebracht of vermissing van het Voertuig is Klant verplicht het Voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben en/of met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van DK Service.
 5. Indien DK Service de door Klant gestelde feiten met betrekking tot de oorzaak van de schade gemotiveerd betwist, dient Klant diens feitelijke stellingen te bewijzen.

Artikel 36 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Gebruik van het Voertuig geschiedt op eigen risico van Klant. Klant dient zich te vergewissen van het feit dat gezien de aard van het Voertuig, de nodige extra zorg c.q. voorzichtigheid ten aanzien van het Voertuig geboden is. DK Service is niet aansprakelijk ten aanzien van gevolgschade doordat Klant onderweg een pechgeval is overkomen. DK Service zal zich in een dergelijk geval inzetten het pechgeval tijdig te herstellen door ofwel een nieuw voertuig aan te leveren of wel de nodige reparaties te verrichten.
 2. DK Service is niet aansprakelijk voor ondeugdelijk gebruik van het Voertuig buiten haar macht om tijdens de bruikleenperiode. Klant dient zich te houden aan gebruik van het Voertuig volgens de handleiding en instructies van DK Service en de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. DK Service is nimmer aansprakelijk voor gebreken ontstaan na het aangaan van de huurovereenkomst.
 3. Klant is aansprakelijk voor schade, verlies of niet inachtneming van enige bepaling van het huurcontract. Klant is gehouden om het voertuig terug te brengen in de toestand waarin Klant deze heeft ontvangen van DK Service. Schade aan de remmen, de aandrijving en zuivere breukschade zijn niet te beschouwen als ongevalschade en komt voor rekening van Klant.
 4. Klant is aansprakelijk voor alle schade die DK Service lijdt als gevolg van enige gebeurtenis gedurende de bruikleenperiode alsmede alle schade welke op enige wijze in verband houdt met de huur van het voertuig en redelijkerwijze niet voor rekening van DK Service behoort te komen.
 5. Klant is aansprakelijk voor alle verkeersdelicten en administratieve overtredingen, alle overtredingen van wettelijke bepalingen, alsmede de daden van een Bestuurder alsof deze de eigen acties van de Klant waren.
 6. Klant dient bij het gebruik van tolwegen te zorgen voor de tijdige en volledige betaling van de tolkosten.
 7. DK Service is op geen enkele manier aansprakelijk indien Klant nalaat zich adequaat en voldoende te verzekeren.
 8. Enige kosten voor reparaties, vervanging of herstel komen voor rekening van Klant indien deze het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik van het Voertuig. DK Service behoudt hierbij het recht aanvullende schadevergoeding te vorderen voor zover de daadwerkelijk door haar gemaakte kosten de waarde van het de te vervangen zaak overschrijden. Bij beschadiging van het Voertuig door onzorgvuldige omgang door Klant zelf, is Klant zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Voertuig.
 9. Schade of verlies van het Voertuig door diefstal en/of vandalisme, met inbegrip van waardevermindering van het Voertuig, komt voor rekening en risico van Klant. Klant is zelf verantwoordelijk om de eventueel benodigde juridische maatregelen c.q. vervolgstappen te nemen.
 10. DK Service is niet aansprakelijk voor de zaken die worden achtergelaten bij teruggave van het Voertuig of enigszins verantwoordelijk voor de bewaring c.q. opslag hiervan.
 11. Ingeval van schending van de inleverplicht door meerdere Klanten, is elke Klant hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schuld.
 12. DK Service is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat DK Service is uit gegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor DK Service bekend was.
 13. DK Service is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van gelinkte websites.
 14. Klant vrijwaart DK Service voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar is.

Deel V – Opslag Voertuig

In Deel V worden op Deel I aanvullende en/of van Deel I afwijkende bepalingen opgenomen. Indien in Deel V geen aanvullende c.q. afwijkende bepalingen zijn opgenomen ten opzichte van Deel I, dan wordt te dien aanzien naar de inhoud van Deel I verwezen. 

Artikel 37 – Inontvangstneming van het voertuig

 1. DK Service is verplicht de overeengekomen Voertuigen c.q. zaken (hierna ook zaken) op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van de noodzakelijke door Klant te verstrekken documenten in ontvangst te nemen, in te slaan, op te slaan en uit te slaan en de zaken in dezelfde staat als waarin hij deze ontvangen heeft dan wel in de overeengekomen staat af te leveren.
 2. Bij inontvangstneming van de zaken zal DK Service een getekend exemplaar van het opslagbewijs aan Klant retourneren.
 3. Bij de inontvangstneming van de zaken zal DK Service de juistheid van de vermelding van het aantal zaken op het opslagbewijs alsmede de uiterlijk goede staat van de zaken en hun verpakking te controleren en in geval van afwijking daarvan aantekening te maken op het opslagbewijs. Deze verplichting bestaat niet wanneer naar het oordeel van DK Service de inontvangstneming daardoor aanmerkelijk zou worden vertraagd.
 4. Alvorens zaken, die uiterlijk waarneembaar beschadigd zijn, in ontvangst te nemen zal DK Service een instructies vragen aan Klant. Indien niet tijdig instructies verkregen kunnen worden, is DK Service gerechtigd de inontvangstneming van de zaken te weigeren. Evenzo is DK Service gerechtigd de inontvangstneming van de zaken te weigeren indien deze, voor zover van toepassing, worden aangeboden in ondeugdelijke of beschadigde verpakking.
 5. Het opslagbewijs levert bewijs, behoudens tegenbewijs, van de voorwaarden der opslagovereenkomst en de partijen bij die Overeenkomst, van de inontvangstneming van de zaken en hun verpakking in uiterlijk goede staat, van het gewicht en van het aantal zaken. Indien DK Service geen redelijke middelen ter beschikking staan om de juistheid van vermeldingen bedoeld in lid 3 van dit artikel te controleren, levert het opslagbewijs geen bewijs van die vermeldingen.

Artikel 38 – Uitvoering van de bewaarneming

 1. De opslag van de overeenkomen zaken zal plaatsvinden in de overeengekomen ruimte(n). Indien geen ruimte is overeengekomen zal DK Service de zaken opslaan in een hiervoor geschikte ruimte, zulks ter beoordeling van DK Service. Hiervoor behoeft DK Service geen toestemming van Klant.
 2. Indien DK Service de overeengekomen zaken verplaatst, zal DK Service daarvan een mededeling doen aan Klant. Hiervoor behoeft DK Service geen toestemming van Klant. DK Service is gerechtigd de zaken te verplaatsen naar een andere geschikte ruimte, voor zover dit in het kader van zijn bedrijfsvoering noodzakelijk is.
 3. DK Service zal ten aanzien van alle zaken, ook niet rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeiende, alle noodzakelijke maatregelen op kosten van Klant nemen om de bewaarneming uit te voeren. DK Service zal, alvorens over te gaan tot maatregelen, overleg plegen met Klant.
 4. DK Service zal op schriftelijk verzoek en voor rekening van Klant ten behoeve van deze, onder opgave van de gewenste dekking, de zaken verzekeren bij een verzekeraar en verzekerd houden en op verzoek een kopie van de polis aan Klant te verstrekken.
 5. DK Service zal Klant, en de door deze aangewezen personen, voor eigen risico toelaten tot de ruimten waarin zich de zaken bevinden, mits in aanwezigheid van DK Serviceplaatsvindt, dit tijdig kenbaar is gemaakt en dit geschiedt conform de huisregels van DK Service.
 6. De zaken zulle slechts afgeleverd worden nadat DK Service hiervoor schriftelijk opdracht heeft gekregen van Klant. DK Service kan de zaken uitsluitend afleveren aan diegene die hiertoe blijkens de schriftelijke opdracht van Klant is aangewezen.

Artikel 39 – Bijzondere uitvoering van de bewaarneming

 1. Indien bij het aanleveren van de zaken ter bewaring geen schriftelijke instructies door Klant aan de DK Service zijn verstrekt, zal de DK Service deze zaken bewaren en/of bewerken naar eigen inzicht en op een wijze die in de branche gebruikelijk is.
 2. Indien naar de mening van Klant een bijzondere wijze van bewaarneming van de zaken is vereist, dan zal Klant DK Service hiervan steeds tijdig schriftelijk in kennis stellen om deze de gelegenheid te geven de noodzakelijke voorbereidende maatregelen te treffen, bij gebreke van welke kennisgeving de DK Service niet aansprakelijk zal zijn voor verliezen en/of schade, op welke wijze dan ook ontstaan, gedurende de Bewaarneming van de desbetreffende zaken.
 3. Indien naar de mening van Klant een bijzondere wijze van bewaren van de zaken door de DK Service wordt verlangd of door de aard van die zaken noodzakelijk wordt gemaakt, zullen alle daarmee samenhangende extra kosten voor rekening van Klant zijn.
 4. Indien Klant met betrekking tot zijn zaken werkzaamheden wenst te laten verrichten, die buiten de reeds overeengekomen bewaarneming vallen, zullen deze worden opgedragen aan DK Service tegen de prijzen/tarieven en op de voorwaarden van de Overeenkomst. Deze werkzaamheden vallen ook onder de werking van deze algemene voorwaarden. DK Service is noch tegenover de Klant noch tegenover derden aansprakelijk voor schade toegebracht bij of in verband met voornoemde werkzaamheden.

Artikel 40 – Weigering van bewaarneming

 1. De in bewaar te nemen zaken zullen in goede staat aan DK Service aangeleverd worden, tenzij anders overeengekomen. Voor alle schade die over het algemeen een gevolg is van slechte of niet geschikte verpakking, is DK Service niet aansprakelijk.
 2. DK Service heeft het recht om zaken die voor de opslagplaats ongeschikt zijn te weigeren wanneer de aard, de soort, de hoedanigheid, het gewicht, het aantal, de verpakking, de Voertuigtemperatuur en/of de waarde afwijkt van de oorspronkelijke omschrijving dan wel niet voldoen aan de eisen die daaraan gesteld kunnen worden.
 3. DK Service heeft eveneens het recht de bewaarneming van zaken te weigeren welke naar zijn oordeel wegens hun aard, toestand of anderszins gevaar of schade voor andere zaken en/of personen of voor de opslagplaats. In ieder geval worden niet in bewaring genomen: aan bederf onderhevige zaken, levensmiddelen, brandstoffen, ontplofbare stoffen, wapens, drugs en overige verboden middelen.
 4. Ook indien zaken in uitwendig zichtbaar beschadigde of gebrekkige toestand arriveren, zal de DK Service gerechtigd zijn de in ontvangstneming van deze zaken te weigeren.

Artikel 41 – Verplichtingen Klant

 1. Klant zal de overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van de door of krachtens de wet van de zijde van Klant vereiste documenten en de overige noodzakelijke documenten, waaronder een opslagbewijs, ter beschikking aan DK Service stellen.
 2. Klant is in ieder geval verplicht om DK Service in kennis te stellen van zaken die kennelijk gevaar kunnen opleveren wanneer deze worden bewaard, van zaken die een bijzondere zorg behoeven en van de aanwezigheid van voorwerpen van bijzondere waarde.
 3. Klant zal, naast het overeengekomen bewaarloon, de door DK Service gemaakte kosten binnen de gestelde betalingstermijn te vergoeden.
 4. Klant is verplicht zijn zaken terug te nemen uiterlijk op de laatste dag van de periode waarvoor de Overeenkomst loopt, zulks na betaling van al hetgeen, uit welke hoofde dan ook, aan DK Service verschuldigd, tenzij de DK Service instemt met een verlenging van de Overeenkomst. Klant zal DK Service schriftelijk opdracht te geven tot aflevering van zaken, waarbij nadrukkelijk dient te worden omschreven aan wie de zaken moeten worden afgeleverd.
 5. Klant is verplicht een opslagverzekering voor de bewaarnemingsperiode af te sluiten en zijn eigen inboedelverzekering gedurende de bewaarneming over te schrijven naar het adres van de opslagplaats. Klant dient er bij het verzekeren van de in bewaarneming gegeven zaken bovendien rekening mee te houden dat DK Service de mogelijkheid heeft de zaken elders op te slaan.

Artikel 42 – Teruggave

 1. Klant kan te allen tijde aflevering van zaken vorderen tegen betaling van de overeengekomen bewaarloon en de overige kosten die DK Service heeft moeten maken. De bewaarde zaken worden enkel teruggegeven aan Klant met inachtneming dat Klant aan alle (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
 2. Bij tussentijdse teruggave van een deel van de in bewaring genomen zaken, dient een door DK Service en Klant te ondertekenen lijst te worden opgesteld, waarop de teruggegeven zaken vermeld staan. DK Service kan van Klant een zekerheidstelling verlangen voor de voldoening van het bewaarloon, wanneer de waarde van de nog niet teruggegeven zaken daartoe aanleiding geeft of overigens, wanneer hij gegronde redenen heeft te twijfelen aan tijdige betaling van het bewaarloon in de toekomst.
 3. Bij terugname van de zaken zal Klant een getekend opslagbewijs aan DK Service retourneren, waaruit aflevering van zaken blijkt. Indien de zaken met uiterlijk zichtbare schade of verlies door DK Service worden afgeleverd, zonder dat Klant bij of dadelijk na aanneming van de zaken een schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, op het opslagbewijs dan wel enig ander afleverbewijs aantekent, wordt DK Service geacht de zaken in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin hij hen heeft ontvangen.
 4. Indien de schade of het verlies niet uiterlijk waarneembaar is en DK Service niet binnen één week na aanneming van de zaken een schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, ter kennis van DK Service heeft gebracht, wordt DK Service eveneens geacht de zaken in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin hij hen heeft ontvangen.
 5. Indien Klant herhaaldelijk niet voldoet aan zijn verplichtingen, kan DK Service, onverminderd het recht tot vergoeding van schade, de Overeenkomst opzeggen nadat hij de Klant schriftelijk een uiterste termijn heeft gesteld en de Klant bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. DK Service kan terugname van de zaken aan Klant verplichten indien in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de opslag wordt voortgezet. DK Service zal Klant een redelijke termijn gunnen waarbinnen de zaken moeten worden teruggenomen.
 6. Voor zover DK Service terugname van zaken door Klant verlangt voordat de overeengekomen opslagtermijn is verstreken, worden de door Klant verschuldigde bedragen naar evenredigheid in rekening gebracht indien de oorzaak van beëindiging van de opslag is te wijten aan DK Service. Indien echter de oorzaak voor beëindiging van de opslag is te wijten aan Klant, is Klant de overeengekomen vergoeding en de overige kosten die DK Service heeft moeten maken verschuldigd.
 7. De bewaarneming eindigt door het overlijden van Klant, wanneer Klant onder curatele wordt gesteld, aan hem/haar surseance van betaling is verleend dan wel hij/zij in staat van faillissement komt te verkeren. Het bewaarloon is alsdan verschuldigd tot en met de maand volgende op de maand waarin betreffende gebeurtenis plaatsvond. De erfgenamen c.q. de curator of de bewindvoerder is/zijn verplicht de zaken terug te nemen voor het einde van de periode waarover bewaarloon moet worden betaald.

Artikel 43 – Bewaarloon

 1. Het bewaarloon, zijnde de prijs voor de bewaarneming, wordt bepaald aan de hand van het type Voertuig, de duur van de overeenkomst en de zorg die volgens de Overeenkomst aan deze zaken moet worden besteed en de periode waarop de bewaarneming betrekking heeft.
 2. Het bewaarloon in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 3. De kosten die bij het aangaan van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren, maar die DK Service heeft moeten maken in verband met de overeengekomen zorg voor de in bewaring gegeven zaken of die DK Service moet maken om aan zijn zorgplicht te kunnen voldoen worden afzonderlijk aan Klant doorberekend. DK Service stelt Klant zoveel mogelijk op de hoogte van de te nemen maatregelen en de kosten hiervan.
 4. De kosten die verbonden zijn aan het in ontvangst nemen en weer afgeven van de in bewaring genomen zaken worden afzonderlijk in rekening gebracht bij Klant.
 5. Klant is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Klant door DK Service haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. Klant dient het bewaarloon te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de bewaarneming.
 7. Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 8. DK Service is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 9. Klant dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van DK Service.
 10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Klant wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Klant uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 11. Bewaarneming is onderworpen aan de desbetreffende wetten, regelingen, richtlijnen en/of voorschriften en aanwijzingen van overheidswege. Indien als gevolg van een overheidsinspectie DK Service extra, niet voorziene werkzaamheden moeten worden verricht, is DK Service gerechtigd de daarmee samenhangende kosten aan Klant in rekening te brengen.
 12. Klant is zelf verplicht om te beschikken over een adequate schade- c.q. opslagverzekering die de schade dekt voor het (laten) stallen / bewaren van een Voertuig bij DK Service. DK Service. Klant dient de premies van deze verzekering steeds tijdig en volledig te voldoen, bij gebreke van een geldige verzekering DK Service gerechtigd is om de Overeenkomst met Klant te beëindigen. De kosten hiervan komen steeds voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 44 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Alle bewaringen van zaken in de opslagruimte zal geschieden voor rekening en risico van Klant. Klant dient zich tegen alle risico’s, die de opgeslagen en/of in bewerking gegeven zaken tijdens de duur van de Overeenkomst kunnen treffen, steeds afdoende te verzekeren.
 2. Indien door of namens Klant een derde wordt ingeschakeld, is DK Service nimmer aansprakelijk voor het handelen van de door Klant ingeschakelde derde.
 3. DK Service is niet aansprakelijk voor schade aan zaken, voor zover die schade het gevolg is van de bijzondere risico’s verbonden aan opslag in de open lucht, in opdracht van Klant. De standaardopslag is geen opslag in de open lucht.
 4. Klant vrijwaart DK Service voor alle kosten die DK Service heeft moeten maken als gevolg van door Klant in bewaring gegeven zaken, alsmede alle noodzakelijk gemaakte kosten van eventuele ontruiming, verkoop en betekening van deurwaardersexploten.
 5. Indien Klant aan DK Service kennis geeft dat de zaken op een bepaalde tijd bij DK Service zullen worden aangeleverd of afgehaald en hiervoor speciale actie of inzet van de DK Service wordt verlangd, is Klant, indien hij de zaken niet behoorlijk en op tijd aanlevert of afhaalt aansprakelijk voor alle schade en kosten daaruit voortvloeiende en vrijwaart Klant DK Service tegen alle vorderingen, die derden in verband daarmee tegen de DK Service mochten instellen.
 6. Klant is aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook die ontstaan is aan de opslagplaats of schade aan andere bezittingen van DK Service door de door Klant ter bewaring gegeven zaken, ongeacht of de schade voor de Klant te voorzien was. Ook is Klant aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door personen die DK Service van Klant heeft moeten toelaten op het terrein.
 7. DK Service is niet aansprakelijk voor schade die Klant lijdt doordat deze niet heeft voldaan aan zijn informatieverplichting.
 8. DK Service beschikt niet over een opslagverzekering. Alle voertuigen boven deze waarde kunnen slechts voor eigen rekening en risico van Klant bewaard/opgeslagen worden. DK Service zal zorgdragen voor de (algemene) beveiliging van de opslaglocatie, doch zal zij geen bijzondere maatregelen treffen ten aanzien van het specifieke Voertuig van Klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Eventuele meerkosten ten gevolge hiervan komen voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 45 – Zekerheden

 1. DK Service heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op zaken c.q. Voertuigen, die hij in verband met de opslag onder zich heeft. Dit recht komt hem echter niet toe, indien hij op het tijdstip dat hij de zaken ten opslag ontving, reden had te twijfelen aan de bevoegdheid van de Klant die de zaken ten opslag ter beschikking stelt.
 2. Tegenover Klant kan DK Service het recht van retentie slechts uitoefenen voor hetgeen hem verschuldigd is of zal worden ter zake van de opslag.
 3. DK Service kan het in lid 2 van dit artikel toegekende recht van retentie eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door Klant nog verschuldigd is in verband met voorgaande Overeenkomsten.
 4. Indien bij de afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is hij die aflevering vordert, verplicht het gedeelte over welks verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door hem betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.
 5. Alle zaken, documenten en gelden, die DK Service in verband met de Overeenkomst onder zich heeft, strekken hem tot onderpand voor alle vorderingen, die hij ten laste van Klant heeft.
 6. Behoudens in de gevallen dat de Klant in staat van faillissement verkeert dan wel hem surseance van betaling is verleend, dan wel bij beëindiging van de Overeenkomst, heeft DK Service nimmer het recht de verpande zaken te verkopen zonder toestemming van de rechter, overeenkomstig artikel 3:248 lid 2 BW.

 

Uithoorn, 28 maart 2024